Veikla

Vykdomi projektai

Profesinis konsultavimas moterims, einančioms vadovaujamas pareigas, skaitmeninių kompetencijų srityje (DIGIGEN)

Profesinis konsultavimas moterims, einančioms vadovaujamas pareigas, skaitmeninių kompetencijų srityje (DIGIGEN)

Vienas svarbiausių įmonių ir jų darbuotojų privalumų šiomis dienomis ir ateityje yra skaitmeninė kompetencija. Skaitmeninimas reikalauja ne tik skaitmeninių įgūdžių, bet kartu apima ir naujus darbo ir mokymosi modelius bei novatoriškus problemų sprendimo ir sprendimų priėmimo būdus įmonėse, visuose valdymo lygmenyse.

Naujausi tyrimai rodo, kad daugelyje įmonių, ypač mažose ir vidutinėse įmonėse, darbuotojams trūksta reikiamų skaitmeninių įgūdžių. Dauguma įmonių vadovų nesijaučia pakankamai pasirengę artėjantiems pokyčiams, ypač kai įmonės jau yra skaitmenizacijos procese.

Skaitmenizacijos svarba gali būti siejama su kitu Europos Parlamento prioritetu, kuriuo Europos Komisija ir valstybės narės yra raginamos išnaudoti visą skaitmenizacijos potencialą, taip skatinant moterų, einančių vadovaujamas pareigas, įgalinimą.

Be to, vadybos srities darbuotojams nėra pakankamai suteikiama profesinių konsultacijų, tad dėl anksčiau minėtų priežasčių yra būtina, kad žmogiškųjų išteklių specialistai ir karjeros konsultantai konsultuotų moteris vadybos srityje skaitmenizacijos ir skaitmeninio raštingumo klausimais.

Projekto trukmė: 2022-01-01–2024-11-01

Erasmus+ programa: KA220 – VET – Bendradarbiavimo partnerystės profesinio rengimo ir mokymo srityje.

Tikslinės grupės:  žmogiškųjų išteklių specialistai, karjeros konsultantai ir moterys, einančios vadovaujamas pareigas.

Suinteresuotosios šalys: aukštojo mokslo institucijos, mokytojai, tyrėjai, švietimo ekspertai, įdarbinimo agentūros.

Projekto Nr.: 2021-1-DE02-KA220-VET-000025335

Tikslas ir uždaviniai:

DIGIGEN projekto tikslas – sukurti, ištestuoti ir įvertinti įgūdžių tobulinimo programą profesionaliems konsultantams.

Pagrindiniai projekto DIGIGEN uždaviniai yra:

  • Suteikti geresnes karjeros galimybes vadovaujamas pareigas einančioms moterims.

  • Skatinti moterų dalyvavimą valstybių skaitmeninimo plėtroje.

  • Tobulinti konsultavimo specialistų kompetencijas ir sukurti įgūdžių tobulinimo programą, skirtą žmogiškųjų išteklių specialistams ir karjeros konsultantams skaitmeninių kompetencijų ir moterų profesinės karjeros vystymo klausimais.

  • Skatinti aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbiavimą.

  • Skatinti tarptautinių partnerių gerųjų praktikų mainus ir bendradarbiavimą.

 

Rezultatai:

1 rezultatas: Kompetencijų apibrėžimas.
Renkama informacija apie DIGIGEN tikslinės grupės ir tiesioginių vartotojų (t. y. žmogiškųjų išteklių specialistai, karjeros konsultantai ir moterys, einančios vadovaujamas pareigas).

2 rezultatas: Įgūdžių tobulinimo programa.
Tai mišraus mokymo būdas, skirtas žmogiškųjų išteklių specialistams ir karjeros konsultantams; čia atsižvelgiama į gyvų mokymų bruožus kartu su papildomais internetiniais savarankiško mokymosi kursais ir internetine medžiaga, kuria dalyviai gali gilinti gyvų mokymų metu įgytas žinias.

3 rezultatas: Bandymai ir mokymai.
Vykdomi bandomieji mokymai nacionaliniu lygmeniu remiantis ankstesniais rezultatais.

4 rezultatas : Interneto svetainė ir internetinis savarankiško mokymosi kursas
Kuriama internetinė svetainė, kurios paskirtis – suteikti projekto tikslinei grupei prieigą prie pagrindinių išteklių. Kiekvienos šalies partnerės instruktoriai platformoje turės atskiras skiltis prieinamas visomis partnerių šalių kalbomis.

5 rezultatas: Projektų valdymas
Tai apima dirbtuvių organizavimą, projekto pažangos stebėseną ir vertinimą, rizikos valdymą ir aktyvų partnerių įsitraukimą į bendravimą ir (vidinę ir išorinę) tinklaveiką.

 

Projekto partneriai:

1. VšĮ "eMundus" (Lietuva)

2. Hochschule Der Bundesagentur Für Arbeit (Vokietija)

3. Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem (Vengrija)

4. Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (Vengrija)

5. Saxion University (Nyderlandai)

6. Csongrad County Chamber of Commerce and Industry (Vengrija)

7. Net is Net Werken BV (Nyderlandai)

8. Agentur Für Arbeit Krefeld (Vokietija)

 

Projekto tinklapis: http://digi-gen.eu/