BiMo: dvikalbystė vienakalbėje aplinkoje

BiMo: dvikalbystė vienakalbėje aplinkoje

„BiMO“ projekto tikslas – padėti mokyklų vadovams ir mokytojams praplėsti tėvų požiūrį, nuomonę ir poreikius vienakalbėse bendruomenėse, kuriose diegiamos dvikalbės švietimo programos, taip pat sukurti bendrą ryšį/sąjungą su visuomenėmis, turinčiomis didesnę kasdienės dvikalbystės ir dvikalbio švietimo patirtį. 

Tikimasi, kad bus pradėtos kelios veiklos kryptys, kurios leis tarptautine ar užsienio kalba perduoti informaciją ir patirtis tarp paprastai dvikalbės (pvz. Lietuvoje ir Rumunijoje) ir vienakalbės socialinės aplinkos (pvz. Ispanijoje ir Italijoje). Bendra prielaida yra ta, kad šeimos ir mokytojai, gyvenantys dvikalbėse ar daugiakalbėse visuomenėse (pvz. Lietuvos gyventojai mokyklose susiduriantys su rusų, ne dažnai ir lenkų kalbos įtaka (ypač tam tikruose regionuose), arba Rumunai, kurių valstybėje vyrauja daugiakalbystė), parodys gilesnį dvikalbystės ir dvikalbio švietimo supratimą, palyginti su šeimomis ir mokytojais, paprastai bendraujančiais viena, nacionaline kalba (pvz. Ispanijoje ir Italijoje), kurie ima abejoti dvikalbių integruotų dalyko ir užsienio kalbos mokymo, kai taikomas CLIL metodas, (angl. CLIL: Content and Language Integrated Learning) programų veiksmingumu.

Šiame projekte surinkta informacija padės gilinti būtinąsias kompetencijas, kad vidurinių mokyklų vadovų komandos, dvikalbių programų koordinatoriai ir dvikalbių vidurinių mokyklų mokytojai, vadovaudamiesi integruotu dalyko ir kalbos mokymo modeliu, galėtų teikti informaciją ir pagalbą šeimoms prieš užregistruojant vaikus į dvikalbius mokymus ir tada, kai vaikai į juos jau užregistruoti.

„BiMo“ ieškos sprendimų vienakalbėms aplinkoms, (pvz. Ispanijoje ir Italijoje) kur mokytojai ir šeimos ima abejoti teigiamu CLIL programų poveikiu pažintiniam jaunimo vystymuisi ir jų gimtosios kalbos gabumams.
Tikimasi, kad projektas padarys teigiamą ir ilgalaikį poveikį dalyvaujančioms organizacijoms, institucijų partnerių šalių politikai ir švietimo sistemoms, taip pat organizacijoms ir asmenims, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiems su veiklų organizavimu. „BiMo“ projekto dalyviai organizuos ir įgyvendins novatorišką dvikalbių mokyklų veiklą vietiniame, regioniniame, nacionaliniame ir Europos lygmenyse, nes programoje dalyvaus institucijos iš įvairių Europos šalių, o projekto viešinimo renginiuose dalyvaus suinteresuotosios šalys, veikiančios vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu mastu.

Programa: Erasmus+ Strateginės mokyklinio ugdymo partnerystės

Projekto laikotarpis: 01/10/2020 -  30/09/2022 (su galimybe pratęsti 5 mėn.)

 

Projekto tikslinės grupės:

 • Mokytojai         
 • Mokiniai  (ypač iš dvikalbių šeimų)       
 • Tėvai (ypač iš dvikalbių šeimų)

 

Projekto rezultatai:

 1. 3 masiniai atviri internetiniai kursai (MAIK) skirti mokyklų vadovams, CLIL mokytojams ir šeimoms. Intelektiniai produktai, kurių kiekviename bus pateikti skirtingi trys mokymo etapai. Masiniai atviri internetiniai kursai, kuriuose mokoma apie dvikalbio švietimo, dvikalbystės ir CLIL naudą ir svarbą mokykliniame ugdyme. Kiekvienas MAIK adresuotas į skirtingą tikslinę grupę, siekiant visapusiškai išnaudoti dvikalbystę ir IDUKM mokykliniame ugdyme.

 2. Politikos rekomendacijų knyga. Informacijos rinkimo ir analizės etape, sukauptą patirtį pavertus praktiniais įgūdžiais ir surinkus visų narių, leidusių laiką dvikalbėse bendruomenėse (mokytojų, tėvų ir mokyklų tarybų), įspūdžius, „BiMo“ projekte partneriai parengs politikos rekomendacijų knygą su gairėmis, laisvai prieinamomis visiems, ir tai bus aktualu ypač besidomintiems sudėtingomis dvikalbystės ir dvikalbio švietimo problemomis. Ši knyga bus vieša ir prieinama bet kuriai suinteresuotai šaliai iš kitų Europos valstybių ar regionų, norinčių įgyvendinti dvikalbes programas. Rengiant šias gaires, bus atsižvelgiama ne tik į tėvų, mokytojų ir mokyklų tarybų narių istorijas, gerąsias patirtis ir pamąstymus, taip pat bus pakalbinti ir kai kurie tarptautiniai šių tyrimų sričių ekspertai. Bendradarbiaudami su sprendimų priėmėjais ir politikos formuotojas ketiname pakeisti plačiai paplitusią tendenciją, kai valdžios institucijos ir politikos formuotojai dažnai priima sprendimus neatsižvelgdami nei į akademinius ekspertus, nei į realius jų politinių veiksmų naudos gavėjus.

 3. Atvejų analizė ir pateikti gerosios praktikos pavyzdžiai. Intelektinį produktą sudaro atvejų analizės rinkinys, kuriame tiriamos pavyzdinės, geriausios CLIL praktikos ir dvikalbių mokymo programų taikymo mokykloje patirtys, kuriomis savo mokymą galės grįsti ir mokytojai.

 

Projekto įtaka:

 • Sustiprintos aukštojo mokslo programų galimybės parengti studentus ateityje būti sąmoningais ir aktyviais socialinių intervencijų dalyviais, siekiančiais remti moterų migrančių teises, lygybę ir integraciją.

 • Stiprinamas akademinių organizacijų ir trečiojo sektoriaus bei viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimas ir tinklų kūrimas, susijęs su migrantų integracija.

 • Skatinamas bendravimas ir keitimasis žiniomis, didinant sąmoningumą apie žmonių judumą Europoje bei remiamas migrantų socialinis, darbo ir pilietinis aktyvumas bei integracija.

 

Projekto partneriai:

 1. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) , Ispanija (universitetas -  koordinuojanti institucija)

 2. IES Marques de Santillana, Ispanija (mokykla)

 3. IES Juan Sebastian Elcano, Ispanija (mokykla)

 4. ISIS Leonardo Da Vinci, Italija (mokykla)

 5. Pixel Associazione, Italija  (privati institucija)

 6. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla , Lietuva (mokykla)

 7. Fundatia EuroEd, Rumunija (daugiafunkcinis centras)

 

VšĮ „eMundus“ projekte dalyvauja kaip asocijuotas partneris

Projekto tinkalapis: bimo.pixel-online.org